Leieavtale

1. Denne avtalen gjelder for leie av lagercontainer(e).

2. Leieperiode er fra avtaledato, leieperiode er minimum 1 måned eller for avtalt leieperiode. Dersom det ikke er avtalt noe opphørstidspunkt i denne avtalen gjelder løpende betingelser. Oppsigelse må da finne sted skriftlig innen 14 dager før utløpet av hver måned. Avtalen fornyes automatisk for en måned av gangen.
Dersom leietaker ikke fraflytter lagercontainer ved leieperiodens opphør kan den kastes ut uten søksmål. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. Leietaker plikter å betale leie ut oppsigelsestiden. Leietaker plikter å betale kostnader som påløper som følge av utkasting, søksmål og rydding.

3. Betaling skjer forskuddsvis pr. måned på grunnlag av tilsendt faktura. Første måned betales ved overtagelse.

4. Container leveres ut rengjort og som besiktiget og skal tilbakeleveres i samme stand.

5. Det er ikke lov å lagre eksplosiver eller brannfarlige væsker. Lagercontainer kan ikke brukes til dyrehold.

6. Leietaker kan ikke foreta permanente endringer utvendig eller innvendig på container. Det er ikke tillatt å bore eller sveise i container. Oppsetting av skilt eller lignende kun etter avtale med utleier.

7. Hensetting av gjenstander eller søppel utenfor container på utleiers område er forbudt. Det er forbudt å oppbevare gjenstander oppe på container.

8. Leietager besørger forsikring av lagrede gjenstander, privat dekker som regel innboforsikring.

9. Leietager er erstatningsansvarlig overfor tredjemann, såfremt leietagers oppbevaring av gjenstander forårsaker skade på tredjemanns gjenstander i nærliggende container. Leietager er erstatningsansvarlig overfor utleier såfremt leiers oppbevaring av gjenstander forårsaker skade på utleiers eiendom.

10. Fremleie eller overdragelse av leieforholdet er ikke tillatt.

11. Leietager har adgang til container 24 timer i døgnet.

12. Leietager sørger for hengelås. Hengelåssett kan kjøpes direkte fra utleier og leveres da sammen med container. (Kommentar: Jeg mener dette bør inngå som et tilbud.)

13. Dersom faktura ikke blir betalt til betalingsfristen, påløper forsinkelsesrente i henhold av loven Manglende betaling medfører at lagercontainer blir sperret , utleier har ved slik sperring pant i de lagrede effekter for ubetalt leie og for andre krav som oppstår som følge av leietagers mislighold. Når forsinkelsesrente og utestående leiebeløp er betalt, vil adgangen til container gjenåpnes.

14. Utleier tar forbehold om Force majuere Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap eller skade på person, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller materiell samt annet konsekvenstap eller skade av noen art, uansett årsak.

15. Brudd på avtalens bestemmelser er mislighold og både leietaker og utleier kan heve kontrakten ved slikt tilfelle.

16. Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.